Algemene Voorwaarden

Veilig Verkeer Nederland

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de Webshop, de verkoop van abonnementen op lesmateriaal via het schoolaccount van VVN of door het Infocentrum van de vereniging Veilig Verkeer Nederland te Amersfoort.
 2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zo veel mogelijk overeenkomstig van toepassing op interne bestellingen en leveringen van artikelen, dat wil zeggen bestellingen van vrijwilligers, afdelingen en districten bij het Infocentrum of de Webshop en de levering van de zo bestelde artikelen.
 3. Veilig Verkeer Nederland aanvaardt geen algemene voorwaarden van klanten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden ten behoeve van Veilig Verkeer Nederland zijn bedongen, zijn eveneens bedongen ten behoeve van derden die door Veilig Verkeer Nederland bij de levering van bestelde artikelen worden ingeschakeld.

 

2. Prijzen

 1. Over de door Veilig Verkeer Nederland gepubliceerde en geoffreerde prijzen wordt geen BTW berekend. Als Veilig Verkeer Nederland toch verplicht is om bij de verkoop van een bepaald artikel BTW in rekening te brengen, wordt dit bij de gepubliceerde en geoffreerde prijzen vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart aangegeven.
 2. Bij eenmalige afname van artikelen geldt de prijs van de dag van bestelling.
 3. Bij doorlopende afname, zoals abonnementen, kan Veilig Verkeer Nederland de prijs eenzijdig verhogen tot een maximum van 10% per kalenderjaar. Deze prijswijzigingen worden vooraf via het magazine, via de website van Veilig Verkeer Nederland of per brief aan de klant bekend gemaakt.
   

3. Bestelling

 1. Bestellingen van artikelen kunnen worden geplaatst bij de Webshop van Veilig Verkeer Nederland of via het schoolaccount als het gaat om abonnementen op lesmateriaal.
 2. Het is ook mogelijk om, schriftelijk of per e-mail artikelen te bestellen bij het Infocentrum Van Veilig Verkeer Nederland., met uitzondering van de bestelling van abonnementen op lesmateriaal.
 3. Bij het plaatsen van de bestelling worden door Veilig Verkeer Nederland altijd de prijs en de verzendkosten opgegeven.
   

4. Opzegging of aanpassingen abonnementen

 1. Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan voor de periode van telkens een schooljaar. Opzegging van abonnementen of wijziging in aantallen naar beneden kan tot 1 augustus van het aankomende schooljaar. Verhogen van het aantal abonnementen kan wel gedurende het hele schooljaar. Bij het aangaan van een nieuw abonnement tijdens een lopend schooljaar wordt altijd het hele schooljaar gefactureerd en alle uitgaven van het hele schooljaar geleverd. U ontvangt van VVN een bevestigingsbrief van uw opzegging.

 

5. Levering

 1. Bij het plaatsen van de bestelling wordt tevens een indicatieve leveringstermijn genoemd.
 2. Als de indicatieve levertermijn overschreden dreigt te worden zal Veilig Verkeer Nederland een nieuwe leveringstermijn opgeven.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding kan wel plaats vinden als voortzetting van de overeenkomst door de klant in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 4. Veilig Verkeer Nederland maakt bij de levering gebruik van de diensten van PostNL, maar ook van andere verzendbedrijven. Levering geschiedt op het bij de bestelling opgegeven adres. In geval van afwezigheid kan levering bij buren plaatsvinden. De leveringsvoorwaarden van het gekozen verzendbedrijf zijn daarbij echter onverminderd van toepassing
 5. Als de bestelling door het verzendbedrijf wordt geretourneerd omdat levering niet mogelijk is gebleken, zal Veilig Verkeer Nederland de bestelling opnieuw leveren als de klant dat wenst. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de klant.
 6. Indien Veilig Verkeer Nederland de bestelde artikelen niet kan leveren mag Veilig Verkeer Nederland gelijkwaardige artikelen aanbieden. De klant heeft dan de keuze tussen aanvaarding van dit aanbod of ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van het bedrag dat reeds is betaald. In een dergelijk geval van ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

6. Betaling Webshop

 1. Betaling kan geschieden door middel van het bancaire Internet betalingssysteem iDeal of door middel van een factuur.
 2. Bij bestellingen die betaald worden middels iDeal vindt levering pas plaats nadat de betaling is ontvangen.

 

7. Betaling anders

 1. In alle andere gevallen wordt de wijze van betaling door Veilig Verkeer Nederland vermeld op de factuur.
 2. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Dit is een fatale termijn. Na het vervallen van deze termijn is ook zonder ingebrekestelling sprake van verzuim.
 3. Bij uitblijven van enige betaling mag Veilig Verkeer Nederland de levering van bestelde artikelen verder opschorten totdat de verschuldigde betaling is ontvangen. Geleverde zaken blijven eigendom van Veilig Verkeer Nederland, totdat betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Veilig Verkeer Nederland kan ingeval van niet tijdige betaling aanspraak maken op een vergoeding van de kosten van incasso, met een minimum van € 50,-(inclusief BTW). Deze aanspraak doet geen afbreuk aan de rechten die Veilig Verkeer Nederland op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft ingeval van verzuim.

 

8. Reclames

 1. Als de geleverde artikelen niet overeenkomen met de bestelling, kunnen deze artikelen binnen veertien dagen na levering worden geretourneerd tegen terugbetaling van het factuurbedrag. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele aanvullende schadevergoeding.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Veilig Verkeer Nederland aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Veilig Verkeer Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Veilig Verkeer Nederland is uitgegaan van door of namens de klant verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Veilig Verkeer Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Veilig Verkeer Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Veilig Verkeer Nederland toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Veilig Verkeer Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge art. 7:24 lid BW.
 2. Indien Veilig Verkeer Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Veilig Verkeer Nederland beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Veilig Verkeer Nederland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veilig Verkeer Nederland of zijn leidinggevenden ondergeschikten.

 

10. Naam en beeldmerk

 1. Naam en beeldmerk van Veilig Verkeer Nederland zijn beschermd (gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau nr. 0803720/0808499).
  De klant mag deze beschermde naam en beeldmerk niet gebruiken, anders dan bij normaal gebruik van de geleverde artikelen. Dit geldt ook voor alle andere, al dan niet gedeponeerde namen en beeldmerken van Veilig Verkeer Nederland.
 2. Commerciële exploitatie van deze namen en beeldmerken door de klant is nooit toegestaan op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
 3. Eventuele commerciële exploitatie van deze namen en beeldmerken door de klant, kan slechts plaatsvinden op grond van een afzonderlijk te sluiten overeenkomst met Veilig Verkeer Nederland.

 

11. Auteursrechten en intellectuele eigendom

 1. Op de artikelen van Veilig Verkeer Nederland rusten vaak auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten dienen door de klant te worden gerespecteerd.
 2. Als artikelen juist voor openbaarmaking of verveelvoudiging zijn bestemd, blijkt dit uit de aard van de artikelen of is dit op de artikelen of de verpakking aangegeven. Veilig Verkeer Nederland kan hieraan voorwaarden verbinden. Wijzigingen door de klant in de inhoud en vormgeving van de artikelen, met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging, zijn nooit toegestaan.
 3. De klant mag ander tekst- en beeldmateriaal van Veilig Verkeer Nederland alleen openbaar maken of verveelvoudigen als dat tevoren door de directeur van Veilig Verkeer Nederland schriftelijk is toegestaan, onder vermelding van de bron.
 4. Tekst- en beeldmateriaal van de website van Veilig Verkeer Nederland mag door de klant vrij worden gebruikt, maar nooit commercieel worden geëxploiteerd.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Bij geschillen wordt eerst geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
 3. Als dat niet mocht lukken, dan wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.